Det trengst fleire hundre hender i arbeid for å få festivalen i hamn! Kan DU tenkje deg å bidra? Meld deg til dugnadsinnsats i skjemaet nedanfor!
 
Å vere frivillig inneber at du blir del av eit stort frivillig-fellesskap! Ei vakt er normalt på mellom 4 og 6 timar, men vil variere noko etter type arbeidsoppgåve.
 
Alle frivillige vil få invitasjon til eit felles infomøte i forkant av festivalen. I tillegg vil alle òg få tilsendt informasjon om arbeidsoppgåver, oppmøtetider og andre praktiske opplysningar frå den ansvarlege for kvart arbeidsområde. Fribillettar og t-skjorter skal hentast på festivalkontoret før første vakt.
 
Til landsfestivalen i Oppdal treng vi frivillige i mange kategoriar:
 
Mat/servering
Nemndsleiar: Steinar Furnes
Vi treng mange folk som kan vera med å servere, lage og selje mat og drikke heile døgnet.
 
Vakt/sikkerheit

Nemndsleiar: Knut Erik Godtland
Vi treng mange trivelege parkeringsvakter, dørvakter, ordensvakter og nattevakter for å halde ro og orden, og sjå til at folk har det bra under arrangementet.
 
Teknisk/rigging
Nemndsleiar: Knut Erik Godtland
Det trengst ein stor gjeng med riggarar, transportørar og scenemannskap for å få i stand salar, scener og campingplassar.
 
Festivalkontor/billettar
Nemndsleiar: Ann Kristin Bjerkaas
Festivalkontoret er eit knutepunkt under arrangementet, med ansvar for mellom anna sal av billettar og informasjon til deltakarar og publikum. Her treng vi deg som har system og orden, og som møter folk med eit smil.
 
Tevling

Nemndsleiar: Narve Hårstad
Tevlingsnemnda treng både programleiarar, innpiskarar og folk som kan ta i mot, registrere og organisere deltakarane. Her er det inga ulempe viss du kjenner litt folk i folkemusikkmiljøet og kjenner festivalen frå før.
 
Innkvartering
Nemndsleia: Tove Godtland
Innkvarteringsnemnda har ulike oppgåver under sjølve festivalen. Tidleg i veka opnar campingen for gjestene, og då trengst det folk til å registrere dei som kjem og vise dei til campingplassen dei har fått tildelt. Det trengst også vakter både på camping og klasseromsovernatting.
 

Har du spørsmål kring det å være frivillig på Landsfestivalen ta kontakt med:
Hans Olav Sæther
Tlf: 938 52 442

hansolav@landsfestivalen.no

Velkommen som frivillig under Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2017!